Lider Bezpieczeństwa Sanitarnego

Lider Bezpieczeństwa Sanitarnego – strona www

Lider Bezpieczeństwa Sanitarnego – II edycja

W środę, 21 października odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów II edycji Projektu Lider Bezpieczeństwa Sanitarnego w trzech kategoriach ? baseny, zakłady żywienia zbiorowego oraz obiekty świadczące usługi noclegowe.

Przewodniczący Kapituły Projektu Kanclerz Loży Małopolskiej BCC Marek Piwowarczyk wraz z Wojewodą Małopolskim Jerzym Millerem oraz Zastępcą Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Jarosławem Foremnym wręczyli wyróżnionym 18. podmiotom dyplomy przyznane przez Kapitułę.

Wyróżnienia przyznawane są przez Kapitułę na podstawie wyników kontroli przeprowadzonych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w województwie małopolskim.

Uroczystość wręczenia tytułów „Lider Bezpieczeństwa Sanitarnego”

4 sierpnia 2015 roku zostały wręczone po raz pierwszy wyróżnienia w ramach Projektu ?Lider Bezpieczeństwa Sanitarnego? dla najlepszych obiektów w Małopolsce.

Podczas uroczystości tytuły otrzymało 25 podmiotów w kategoriach: baseny, zakłady żywienia zbiorowego oraz obiekty świadczące usługi noclegowe w województwie małopolskim. Przedstawiciele obiektów otrzymali pamiątkowe dyplomy z rąk Jerzego Millera, Wojewody Małopolskiego, Michała Seweryna, Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Marka Piwowarczyka, Kanclerza Loży.

Lider Bezpieczeństwa Sanitarnego

We wtorek 14 kwietnia nastąpiła oficjalna inauguracja programu „Lider Bezpieczeństwa Sanitarnego” z udziałem Jerzego Millera, Wojewody Małopolskiego, Michała Seweryna, Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Marka Piwowarczyka, Kanclerza Loży Małopolskiej BCC. Program realizowany jest w wyniku podpisanego porozumienia przez  sześć organizacji zrzeszających przedsiębiorców : Lożę Małopolska BCC, Krakowską Kongregację Kupiecką, Małopolska Izbę Hotelarską GREMIUM, Małopolską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan oraz Stowarzyszenie Małopolskich Kucharzy i Cukierników, które powołały Kapitułę Projektu składającą się z szefów tych organizacji. Przewodniczącym Kapituły został Kanclerz Marek Piwowarczyk a Zastępcą Marian Bryksy, Prezes Zarządu MZP Lewiatan. Projekt realizowany jest przy współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną Województwa Małopolskiego, na podstawie podpisanego porozumienia pomiędzy Przewodniczym Kapituły i Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym a patronat nad nim objął Wojewoda Małopolski. Zamierzeniem Projektu jest wypracowanie świadomego mechanizmu samokontroli wśród przedsiębiorców Małopolski w zakresie przepisów sanitarno ? higienicznych oraz wyróżnianie ich za spełnianie najwyższych kryteriów w tym zakresie. Kapituła Projektu, zgodnie z procedurą wynikającą z regulaminu, na podstawie wyników kontroli przeprowadzanej przez Państwową Inspekcję Sanitarną, przyznawać będzie podmiotom tytuł  ?Lidera Bezpieczeństwa Sanitarnego?  za spełnianie norm i wymagań sanitarno-higienicznych w kategoriach : zakłady żywienia zbiorowego, usługi  noclegowe oraz baseny a wyróżnienie mieć będzie formę dyplomu z  symbolem kryształu. Projekt jest oparty na partnerstwie instytucji publicznych z przedsiębiorcami i jest efektem dobrej współpracy organizacji przedsiębiorców .Więcej informacji: www.bezpieczenstwosanitarne.pl

Porozumienie z Małopolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym

W dniu 9 kwietnia br. Michał Seweryn Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wspólnie z Markiem Piwowarczykiem Przewodniczący Kapituły Projektu Lider Bezpieczeństwa Sanitarnego podpisali porozumienie dotyczące współpracy przy realizacji Projektu. Porozumienie określa obowiązki dla poszczególnych Stron i zasady wspólnych działań.

Porozumienie Organizacji

W dniu 31 marca br. szefowie organizacji zrzeszających przedsiębiorców : Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, Loży Małopolskiej Business Centre Club, Małopolskiej Izby Hotelarskiej GREMIUM, Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz Małopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan podpisali porozumienie ustanawiające Projekt ?Lider Bezpieczeństwa Sanitarnego? i powołujące Kapitułę Projektu. W dniu 4 kwietnia br. podpis pod Porozumieniem złożył Prezes Stowarzyszenia Małopolskich Kucharzy i Cukierników, nieobecny na wcześniejszym spotkaniu. Kapituła w głosowaniu jawnym wybrała Przewodniczącego Kapituły, którym został Marek Piwowarczyk ,Kanclerz Loży Małopolskiej BCC oraz Zastępcę Przewodniczącego Kapituły, Którym został Marian Bryksy, Prezes Zarządu MZP Lewiatan. Kapituła przedyskutowała sprawy organizacyjne związane z uruchomieniem Projektu.