Posiedzenie WRRP

W dniach 16-17 listopada 2018 r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Wojewódzkiej Rady  Rynku Pracy wraz z warsztatami, pod przewodnictwem Kanclerza Loży Małopolskiej BCC Marka Piwowarczyka. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie WRRP, Dyrektor WUP wraz z Zastępcami oraz pracownicy realizujący projekty.
W pierwszym dniu odbyły się warsztaty podczas których zaprezentowane zostały projekty „Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno – zawodowej”, „Kierunek Kariera”, „Kierunek Kariera Zawodowa”. Dyskutowano również na temat zadań, roli oraz zasad funkcjonowania Rady w obecnej kadencji przyjmując wytyczne dla ich realizacji.
W drugim dniu odbyło się posiedzenie Rady poświęcone propozycji podziału środków Funduszy Pracy na 2019 r. na sfinansowanie fakultatywnych zadań WUP, zapoznaniu się z najważniejszymi projektami własnymi realizowanymi przez WUP, omówieniu sytuacji na rynku pracy w Małopolsce oraz zaopiniowaniu nowych kierunków kształcenia w szkołach. Po dyskusji członkowie Rady podjęli stosowne uchwały.