Bezpieczny Podatnik 2019

W dniu 11 lutego 2019 roku w Hotelu Kossak w Krakowie odbyło się spotkanie członków Loży Małopolskiej Business Centre Club organizowane we współpracy z EY – światowym liderem rynku usług profesjonalnych, obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, biznesowe i transakcyjne.

Spotkanie tradycyjnie rozpoczął Kanclerz Marek Piwowarczyk witając gości, a w szczególności prelegentów: Panią Agnieszkę Roman – Menedżer w Zespole Podatków Korporacyjnych EY oraz Panią Agnieszkę Skręt – Bednarz – Menedżer w Dziale Usług i Dotacji Inwestycyjnych EY.

Pani Agnieszka Roman rozpoczęła prelekcję od omówienia obecnych praktyk organów podatkowych w zakresie zmian CIT 2018, które wyodrębniają dwa źródła przychodów tj. przychody z działalności gospodarczej oraz przychody z zysków kapitałowych. Poruszyła również temat nowych zasad rozliczania kosztów finansowania dłużnego a także ograniczenia możliwości zaliczania do kosztów podatkowych wydatków na usługi niematerialne oraz wartości niematerialnych i prawnych. W kolejnej części omówiła radykalną modyfikację zasad poboru podatku u źródła – WHT. Jest to jedna z kluczowych zmian polegająca na zupełnej zmianie zasad poboru podatku u źródła w przypadku, gdy wypłaty na rzecz danego kontrahenta przekroczą w roku podatkowym limit 2 mln zł. Według nowych regulacji, jeżeli wypłaty przekroczą 2 mln zł, płatnik będzie zobowiązany do poboru podatku w pełnej wysokości, według stawki wynikającej z polskich przepisów, niezależnie od tego, czy przysługuje mu możliwość zastosowania stawiki obniżonej, zwolnienia bądź niepobrania podatku. Istnieje możliwość ubiegania się o zwrot podatku. Prawo do zwrotu podatku będzie przysługiwało płatnikowi bądź podatnikowi w przypadku uregulowania daniny przez zagranicznego kontrahenta. W takim przypadku fiskus będzie miał 6 miesięcy na rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

W kolejnej części spotkania głos zabrała Pani Agnieszka Skręt – Bednarz, która przybliżyła zebranym nowe zasady ulgi podatkowej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Wskazała jakie kryteria i warunki należy spełnić, aby skorzystać z ulgi podatkowej oraz jakie są ramy czasowe całego procesu. Poruszyła również kwestię Innovation Box, czyli nowego rozwiązania podatkowego dla działalności innowacyjnej, polegającego na opodatkowaniu dochodów z określonych praw własności intelektualnej, wytworzonych rozwiniętych lub ulepszonych w prowadzonej działalności badawczo – rozwojowej na poziomie 5 proc. zamiast 19 proc.

Ostatnią częścią spotkania było omówienie przez naszych gości zmian ordynacji podatkowej, w tym raportowanie schematów podatkowych, które należy rozumieć jako uzgodnienie, które spełnia kryterium głównej korzyści oraz posiada ogólną cechę rozpoznawczą, posiada szczególną cechę rozpoznawczą lub posiada inną szczególną cechę rozpoznawczą. Przedstawione zostały również główne podmioty zobowiązane do raportowania schematów podatkowych, którymi są promotorzy, tj, podmioty które opracowują, oferują, udostępniają lub wdrażają uzgodnienie lub zarządzania wdrażaniem uzgodnienia; wspomagający, tj. podmioty, które udzielają bezpośrednio lub za pośrednictwem innych osób, pomocy, wsparcia lub porad dotyczących opracowania, wprowadzenia do obrotu, organizowania, udostępniania do wdrożenia lub nadzorowania wdrożenia uzgodnienia oraz korzystający, tj. podmioty, którym udostępnianie jest lub u których wdrażane jest uzgodnienie, lub które są przygotowane do wdrażania uzgodnienia.

Po wystąpieniach gości odbyła się interesująca i ożywiona dyskusja dotycząca m.in. podatku u źródła,  problemów związanych z interpretacją przepisów przez administrację skarbową a także korzyści wynikających z ulg związanych z PSI szczególnie na obszarze Małopolski . Dalsza dyskusja kontynuowana była podczas wspólnej kolacji.