Konferencja w siedzibie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce O/O w Krakowie

Dnia 14 listopada 2017 roku w siedzibie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Krakowie odbyło się spotkanie organizowane przez SKwP O/O w Krakowie przy współpracy z Lożą Małopolską BCC oraz Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Oddział w Krakowie.

Rozpoczynając spotkanie Skarbnik  Zarządu Oddziału Okręgowego w Krakowie Pan Włodzimierz Lurka przywitał wszystkich przybyłych, w szczególności współorganizatorów spotkania – Kanclerza Loży Małopolskiej BCC Marka Piwowarczyka, Honorowego Dyrektora Loży Zbigniewa Putaj, Prezesa Zarządu PTE Oddział w Krakowie Andrzeja Pruska oraz Wiceprezesa Zarządu PTE Oddział w Krakowie Justynę Berniak-Woźny. Przypomniał, że celem organizowanych corocznie konferencji jest przybliżenie członkom organów zarządzających ważnych i aktualnych zagadnień z zakresu podatków i rachunkowości. Następnie przestawił prelegentów spotkania oraz tematy, które będą przedmiotem referatów, tj. kreowanie innowacyjności w Unii Europejskiej i Polsce oraz kontrole biznesowe w przedsiębiorstwach.

Następnie głos zabrał Kanclerz Loży Małopolskiej BCC Marek Piwowarczyk który przypomniał, że spotkanie to jest jednym z elementów współpracy Loży oraz krakowskiego oddziału SKwP w ramach podpisanego porozumienia. Wyraził również nadzieję na kontynuację i pogłębianie tej współpracy. Zaznaczył, że Loża Małopolska BCC podejmuje szereg działań, których celem jest tworzenie przyjaznego środowiska dla rozwoju przedsiębiorców w naszym regionie. Na koniec, nawiązując do jednego z tematów spotkania, podkreślił, że aktualnie innowacyjność jest konieczna, aby dana firma miała szanse utrzymać się i rozwijać swoją pozycję na rynku, ale innowacyjność ta musi też być dostosowana do możliwości przedsiębiorstwa.

Pan Kazimierz Jarosz, Dyrektor Biura Zarządu przypomniał zebranym, że rok 2017 jest szczególny dla Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, ponieważ właśnie teraz przypada 110-lecie istnienia SKwP i 80-lecie istnienia Oddziału Okręgowego w Krakowie. Przypomniał też krótko historię Stowarzyszenia i podkreślił, że aktualnie Małopolska jest drugim pod względem wielkości oddziałem i liczy obecnie 3 000 członków.

Prof. dr hab. Andrzej Prusek wygłosił referat na temat kreowania innowacyjności w Unii Europejskiej i w Polsce. Podkreślił, że innowacyjność jest aktualnie najważniejszym wyzwaniem zarówno dla Polski jak i całej UE, ponieważ bez niej nie możemy osiągnąć spójności gospodarczej i społecznej z pozostałymi krajami Unii. W warunkach globalizacji nie ma innej alternatywny dla rozwoju społeczno-gospodarczego, niż koncepcja wzrostu innowacyjności, dlatego istotne jest zwiększanie nakładów na badania i rozwój, a nakłady te w Polsce są wciąż bardzo niskie. Następnie omówił główne elementy aktualnej strategii rozwoju „Europa 2020: Strategia na rzecz inteligentnego zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” i podkreślił, że jednym z jej założeń jest wzrost udziału gospodarki opartej na wiedzy, co ma przyczynić się do tworzenia innowacji. Przedsiębiorstwa posiadające zdolność do generowania innowacyjnych rozwiązań są podstawą sektorów konkurencyjnych w skali międzynarodowej.  Wskazał również, że w Polsce brakuje środków finansowych na wdrażanie i realizację rozwiązań innowacyjnych oraz mamy deficyt firm o znaczeniu międzynarodowym. Przytoczył również stanowisko Komisji Europejskiej, w którym wskazano, że dystans poziomów nakładów na B+R w UE w stosunku do liderów światowych bierze się z niskich nakładów inwestycyjnych sektora prywatnego. Omówił również Syntetyczny Wskaźnik Innowacyjności krajów UE zaznaczając, że Polska w tym zestawieniu znajduje się niemal na samym końcu. Z koeli wśród liderów znajdują się: Szwecja, Dania, Finlandia oraz Niemcy. Nawiązując do tych wyników przedstawił także podstawowe założenia i mechanizmy modelu skandynawskiego, m.in. komplementarność rynku i państwa, sterowanie makroekonomiczne, współpraca państwa i organizacji zawodowych czy bezpieczeństwo socjalne. Na koniec Prof. Andrzej Prusek przypomniał, że jednym z celów strategicznych Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju jest osiągnięcie trwałego rozwoju gospodarczego na bazie innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy i dobrej organizacji w 5 obszarach, tj.: reindustrializacji, rozwoju innowacyjnych firm, MŚP, kapitału dla rozwoju oraz ekspansji zagranicznej.

Pani Agnieszka Kozak przybliżyła zebranym zagadnienia związane z kontrolą biznesową w przedsiębiorstwach. Przypomniała o niedawnych zmianach w służbach skarbowych, których efektem było utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej, przedstawiła też najważniejsze zadania KAS. Kolejno wskazała główne zmiany w ustawie o VAT i podkreśliła, że zmiany te wiążą się z pewnymi konsekwencjami dla księgowych, tzn. wymuszają na nich zdobycie pewnych nowych kompetencji. Omówiła również kwestie związane z wprowadzeniem Jednolitego Pliku Kontrolnego oraz kryteria jego weryfikacji. Następnie przedstawiła zebranym sposoby zabezpieczenia się księgowych przed konsekwencjami wynikającymi ze zmiany przepisów – czyli jak wykazać, że nie jest się „słupem”, ani oszustem. Wśród mechanizmów kontroli biznesowej wskazała kilka aktów prawnych, m.in.: Dyrektywę Unii Europejskiej 2010/45/UE, ustawę o VAT oraz Odpowiedź z dnia 11 maja 2017 r. Zaznaczyła, że w ramach kontroli biznesowej dopuszczane są wszystkie dowody pod warunkiem, że zostały one zdobyte zgodnie z prawem. Przedstawiła również wybrane modele kontroli biznesowej oraz omówiła cztery kroki takiej kontroli, tj.: rozpoznanie, opracowanie, wdrożenie, zastosowanie.

Kończąc część oficjalną Pan Włodzimierz Lurka, Skarbnik Zarządu Oddziału Okręgowego SkwP w Krakowie, podziękował prelegentom za wystąpienia i przybliżenie zebranym ważnych zagadnień z zakresu kreowania innowacyjności, która jest dziś nieodłącznym elementem rozwoju oraz zapoznanie z mechanizmem kontroli biznesowej. Dalsze dyskusje i koleżeńskie rozmowy kontynuowane były na koktajlu.