Rewolucja antykorupcyjna oraz nowe wyzwania podatkowe

Dnia 5 lutego 2018 roku w Hotelu Kossak w Krakowie odbyło się spotkanie członków Loży Małopolskiej Business Centre Club organizowane we współpracy z EY – światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, biznesowe i transakcyjne.

Rozpoczynając spotkanie Kanclerz Marek Piwowarczyk przywitał wszystkich przybyłych, a w szczególności
prelegentów: Pana Jarosława Grzegorza – Starszego Menedżera w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY oraz Panią Agnieszkę Roman – Menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego EY i wprowadził zebranych w tematykę spotkania.

Pan Jarosław Grzegorz rozpoczął od przedstawienia globalnych trendów legislacyjnych dotyczących zwalczania korupcji, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Francji, czy Wielkiej Brytanii. Następnie wskazał najważniejsze cechy projektu  ustawy o jawności życia publicznego oraz nowe obowiązki, jakie w związku z jej wprowadzeniem będą ciążyły na przedsiębiorcach. Wśród tych obowiązków można wskazać, m.in.: obowiązek prowadzenia rejestru umów, 3-letni zakaz zatrudniania osób podejmujących decyzje administracyjne dotyczące spółki, zakaz rozwiązywania umowy lub pogorszenia warunków umowy „sygnalisty” bez zgody prokuratora, czy obowiązek wdrożenia wewnętrznych procedur antykorupcyjnych przez średnich i dużych przedsiębiorców.  Pan Jarosław Grzegorz przedstawił szerzej kwestie odnoszące się do wprowadzenia wewnętrznych procedur zapobiegania korupcji wskazując, że przedsiębiorcy będą zobowiązani, między innymi do opracowania kodeksu antykorupcyjnego (etycznego), wprowadzania klauzuli antykorupcyjnych do umów, opracowania procedury dotyczącej otrzymywanych prezentów, czy przeprowadzenia szkoleń z zakresu odpowiedzialności karnej za przestępstwa korupcji. Omówił również sankcje wynikające z niespełnienia tego obowiązku, bądź wypełnienia go w sposób nieskuteczny. Nawiązując do konieczności wprowadzania specjalnych klauzuli antykorupcyjnych do zawieranych umów omówił również największe wyzwania związanie z wdrażaniem tego wymogu. Na koniec przedstawił rekomendacje odnoszące się do zapewnienia jak największej skuteczności stosowanych rozwiązań antykorupcyjnych. Wśród tych rekomendacji znalazły się, m.in.: analiza ryzyka, weryfikacja kontrahentów, czy zaangażowanie odpowiedniej osoby (Compliance officera). Po wystąpieniu Pana Jarosława Grzegorza odbyła się ożywiona dyskusja, w czasie której poruszono kwestie dotyczące różnych sposobów definiowania korupcji przez organy i służby państwowe, pojęciu i roli  „sygnalisty” oraz związanych z tym obaw i dylematów, czy sposobów zapewnienia takiej osobie anonimowości.

Pani Agnieszka Roman omówiła nowe regulacje dotyczące podatku CIT od 2018 roku. Jedną ze zmian będzie wyodrębnienie w ustawie dwóch źródeł przychodów, tj. przychodów z działalności gospodarczej oraz przychodów z zysków kapitałowych. Wśród zmian znajduje się również ograniczenie możliwości zaliczania do kosztów podatkowych wydatków na usługi niematerialne oraz wartości niematerialne i prawne. Pani Agnieszka Roman wskazała na pierwsze praktyczne wątpliwości, które pojawiają się w związku z tą zmianą. Wątpliwości te dotyczą, m.in. usług o niejednoznacznym charakterze (np. usługi informatyczne), czy usługi prawne, księgowe i rekrutacji pracowników są objęte restrykcjami, kalkulacji EBIDTA a dochodów wolnych od podatku. Omówiła również kwestię wprowadzenia koncepcji tzw. rynkowej zdolności kredytowej. Na koniec wskazała najważniejsze działania, których podjęcie pomoże przygotować się przedsiębiorcy do nowych regulacji, m.in. analiza prowadzonej działalności pod kątem uzyskiwania przychodów z zysków kapitałowych, analiza majątku pod kątem posiadania aktywów mogących generować przychody z zysków kapitałowych, czy kalkulacja EBIDTA i określenie czy spółka może podlegać restrykcjom ze względu na wartość obciążeń grupowych.

Dalsza dyskusja na temat nadchodzących zmian związanych z ustawą o jawności życia publicznego oraz zmianami CIT kontynuowana była podczas kolacji.