STATUT

Business Centre Club istnieje od 1991 roku. Założony został jako organizacja przedsiębiorców (osób i firm), promująca działalność swoich członków, popierająca przedsiębiorczość i gospodarkę rynkową. Realizując swoje cele BCC współpracuje z innymi organizacjami: państwowymi, społecznymi i prywatnymi, które opowiadają się za prorynkową przebudową polskiej gospodarki. Niniejszy Statut normuje stosunki wewnętrzne organizacji Business Centre Club.

 1. Cele Business Centre Club
 2. Funkcje i organizacja Business Centre Club
 3. Zasady Business Centre Club
 4. Organy Business Centre Club
 5. Loże Business Centre Club
 6. Członkostwo
 7. Prawa członka
 8. Obowiązki członka
 9. Kodeks Honorowy i etyka członkowska
 10. Sąd Koleżeński
 11. Postanowienia końcowe
 1. CELE BUSINESS CENTRE CLUB
  1. Członkowie BCC wstępują do Klubu w celu:
   budowania wspólnego prestiżu i siły środowiska,
   wzajemnej pomocy i współpracy,
   uzyskania poczucia bezpieczeństwa zawodowego – grupowego i indywidualnego,
   czerpania satysfakcji i przyjemności ze spotkań we własnym gronie.
  2. BCC jest forum współdziałania i dyskusji nad problemami gospodarki i jej otoczenia.
  3. BCC realizuje swoje cele poprzez działanie na forum publicznym, obecność w mass mediach oraz własne przedsięwzięcia i projekty.
  4. BCC jest organizacją współpracującą z innymi w interesie swoich członków i pomyślności państwa.
  5. BCC pracuje nad podniesieniem społecznego prestiżu przedsiębiorców i stopnia ich społecznej akceptacji.
  6. Aktywność klubowa jest formą potwierdzenia przynależności do środowiska i chęci rozwijania kontaktów profesjonalnych w ramach form działalności Klubu.
  7. BCC dąży do uzyskania reprezentacji interesów biznesu w Parlamencie – zarówno w sposób bezpośredni (obecność) jak pośredni (wpływy).
  8. Członkowie BCC przyjmują jako obowiązujący Statut Business Centre Club. Obowiązują ich również szczegółowe uregulowania klubowe, takie jak Regulaminn Klubu.
 2. FUNKCJE I ORGANIZACJA BUSINESS CENTRE CLUB
  1. Podstawowymi zadaniami BCC jest realizacja usług klubowych na rzecz członków Klubu, reprezentowanie interesów środowiska przedsiębiorców, tworzenie lobby przedsiębiorców oraz tworzenie więzi środowiskowej i towarzyskiej.
  2. BCC występuje w interesie członków, reprezentując ich w stosunku do społeczeństwa, parlamentu, prezydenta, rządu i innych organów władzy.
  3. BCC jest organizacją elastyczną, dostosowującą się do potrzeb i aktywności członków oraz okoliczności zewnętrznych.
  4. Stanowisko BCC w sprawach dotyczących całego środowiska przedsiębiorców jest konsultowane z członkami Klubu poprzez Instytut Lobbingu BCC.
  5. BCC występuje w obronie interesów członków Klubu oraz udziela im rekomendacji.
  6. BCC udostępnia swym członkom system klubowej informacji.
  7. BCC promuje członków Klubu w kraju i za granicą.
  8. BCC jest miejscem nawiązywania kontaktów zawodowych i towarzyskich, forum wymiany myśli i poglądów oraz kształtowania opinii środowiska.
  9. BCC utrzymuje stały kontakt z członkami, przyjmując opinie i uwagi oraz propozycje dotyczące działalności Klubu.
  10. BCC jest organizacją, administrowaną przez Business Centre Sp. z o.o.
  11. Administrowanie przez BC Sp. z o.o. działalnością BCC polega na planowaniu i organizowaniu działalności BCC oraz zarządzaniu zasobami.
  12. W ramach BCC działają różne organy stałe oraz doraźne, wypowiadające się we własnym imieniu.
 3. ZASADY BCC Cele, funkcje i organizacja BCC, opierają się o następujące zasady:
  1. Zasadę rekrutacji do BCC, której podstawą jest:
   – wywiad indywidualny i środowiskowy o firmie kandydującej,
   – analiza rekomendacji i ankiet,
   – analiza i decyzja Zarządu BCC dotycząca kandydata.
  2. Zasadę dobrowolności przystępowania do BCC, zamawiania usług i wnoszenia opłaty do Business Centre, uznania reguł i zasad statutowych określanych przez założycieli BCC.
  3. Zasadę braku uprawnień władczych między członkami i organami BCC oraz wspólnych działań w drodze wzajemnych uzgodnień.
  4. Zasadę przynależności członka do Lóż BCC.
  5. Zasadę kooptacji tj. zapraszania członków BCC do poszczególnych organów Klubu decyzją członków tych organów oraz na wniosek:
   – członków tych organów,
   – innych organów BCC,
   – samych zainteresowanych.
  6. Zasadę elitarnej nadrzędności Laureatów Statuetek Liderów Polskiego Biznesu z kolejnych lat oraz Loży Członków Założycieli BCC tj. tych firm i ich reprezentantów, którzy pierwsi poparli ideę BCC i uzyskali prawo do posiadania tytułu „Członka – Założyciela”.
 4. ORGANA BUSINESS CENTRE CLUB
  Organami Business Centre Club są:
  – Rada Organizatorów
  – Rada Główna
  – Konwent
  – Zarząd
  – Loża Kanclerska

  Rada Organizatorów:

  1. Rada Organizatorów składa się z twórców idei BCC i najbardziej aktywnych członków organizacji. Jej zadaniem jest określanie strategii BCC pod kątem przemian społeczno-politycznych zachodzących w kraju.
  2. Rada Organizatorów współpracuje bezpośrednio z Zarządem Business Centre Club, jako ciało inspirujące.
  3. Rada Organizatorów opiniuje i akceptuje na wniosek Zarządu BCC, Rady Głównej lub Konwentu BCC najważniejsze decyzje dotyczące Business Centre Club.
  4. W sprawach dotyczących Business Centre Club, Rada Organizatorów podejmuje uchwały, natomiast postanowienia o charakterze ogólnym zapadają w formie rezolucji.
  5. Swoje uchwały i rezolucje Rada Organizatorów przedstawia Zarządowi Business Centre Club.
  6. Rada Organizatorów zapoznaje się z informacją o działalności Sądu Koleżeńskiego, pracach Rady Głównej Business Centre Club, Loży Kanclerskiej, Konwentu i dokonuje ich oceny.

  Rada Główna Business Centre Club:

  1. Rada Główna składa się z wybitnych polskich przedsiębiorców oraz osób zasłużonych dla rozwoju przedsiębiorczości i wolnego rynku w Polsce zaproszonych do udziału w jej pracach przez Radę Organizatorów na wniosek Zarządu Business Centre Club.
  2. Rada Główna nakreśla strategiczne kierunki działania Business Centre Club jako promotora systemu rynkowego, ośrodka organizowania się klasy średniej oraz obrony interesów przedsiębiorców.
  3. Uchwały Rady Głównej Business Centre Club podejmowane są zwykłą większością głosów. Ich realizację Rada zaleca Zarządowi Business Centre Club.

  Konwent Business Centre Club:

  1. Członkami Konwentu są Członkowie BCC, podejmujący działania operacyjne, do których należą kontakty z komisjami rządowymi i parlamentarnymi, współpraca z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi oraz konsultowanie projektów legislacyjnych.
  2. Konwent współpracuje bezpośrednio z Zarządem BCC jako ciało inspirujące.
  3. Postanowienia Konwentu zapadają w formie uchwał lub rezolucji.

  Zarząd Business Centre Club:

  1. Członkami Zarządu Business Centre Club są członkowie Zarządu Business Centre Sp. z o.o. oraz osoby doproszone.
  2. Zarząd Business Centre Club jest organem wykonawczym BCC. Prowadzi bieżące jego sprawy, nadzorując realizację pakietu usług wobec członków wykonywaną przez Biura BCC; w szczególności:
   • organizowanie spotkań klubowych oraz zapewnianie ich technicznej obsługi,
   • opracowywanie wystąpień na zewnątrz,
   • konstruowanie składu organów BCC, przygotowywanie projektów uchwał, rezolucji i przedstawianie ich do akceptacji Radzie Organizatorów, Radzie Głównej Business Centre Club i Konwentu,
   • utrzymywanie i rozszerzanie kontaktów krajowych i zagranicznych Business Centre Club,
   • prowadzenie ewidencji członków BCC,
   • organizowanie wystaw i targów oraz umożliwianie uczestnictwa członków Business Centre Club w wystawach i targach organizowanych przez inne jednostki, a także przygotowywanie i propagowanie materiałów informacyjnych na temat działalności BCC,
   • organizowanie szkoleń dla członków Business Centre Club,
   • zapewnianie publikacji w wydawnictwach BCC uchwał i rezolucji Rady Organizatorów i uchwał Rady Głównej Business Centre Club,
   • prowadzenie biblioteki klubowej oraz archiwum informacyjnego,
   • przeprowadzanie dorocznego konkursu „Lider Polskiego Biznesu”.
  3. Zarząd BCC nadzoruje i organizuje działalność Instytutu Lobbingu BCC
  4. Zarząd Business Centre Club dostosowuje BCC do przewidywanego rozwoju wydarzeń krajowych i międzynarodowych.
  5. Zarząd BCC podejmuje inne działania, zgodne z celami Klubu i/lub pakietem usług członkowskich.

  Loża Kanclerska Business Centre Club

  1. W Loży Kanclerskiej BCC zasiadają Kanclerze Lóż Regionalnych BCC, którzy organizują i koordynują działalność Lóż Regionalnych BCC.
  2. Loża Kanclerska BCC ustala i koordynuje działania lobbingowe BCC w regionie we współpracy z Instytutem Lobbingu BCC.
  3. Loża Kanclerska BCC przekazuje Zarządowi BCC uwagi i wnioski związane z funkcjonowaniem Lóż Regionalnych BCC oraz proponuje stosowne rozwiązania.
 5. LOŻE BCC
  Wszyscy Członkowie BCC w zależności od stażu w BCC przypisani są do Lóż:

  • niebieskiej – wymagane 2 lata członkostwa,
  • srebrnej – wymagane 4 lata członkostwa,
  • złotej – wymagane 5 lat członkostwa

  Firmy i osoby, które pierwsze poparły idee BCC i przystąpiły do Klubu uzyskując tytuł Członka Założyciela mają prawo do zasiadania w specjalnej „Loży Założycieli”. Członkowie BCC wyróżnieni statuetkami i diamentami Lidera Polskiego Biznesu zasiadają w „Loży Liderów”. Członkowie BCC są również członkami Loży Regionalnej BCC działającej w danym regionie.
  Działania Loży Regionalnej są nakierowane na:

  • pogłębianie integracji przedsiębiorców w regionie w celu wzmocnienia ich siły społecznej, nawiązywania kontaktów gospodarczych, wzajemnej pomocy oraz stworzenie ośrodka opinotwórczego i inicjującego wobec władz lokalnych,
  • współpracę z przedstawicielami innych środowisk dla rozwiązań służących rozwojowi regionu.
  • Każda Loża może posiadać swoje atrybuty, określone decyzjami organów BCC.
 6. CZŁONKOSTWO
  1. Członkiem BCC może zostać przedsiębiorca tj. osoba fizyczna, osoba prawna oraz nie mająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która prowadzi działalność gospodarczą, która zawodowo i we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą, a także reprezentanci lub przedstawiciele przedsiębiorcy, którzy na mocy zaproszenia lub rekomendacji uzyskają akceptację Zarządu BCC.
  2. O przyjęciu w poczet członków BCC decyduje Zarząd BCC, po przedstawieniu przez przedsiębiorcę-kandydata pisemnego wniosku poprzez wypełnienie deklaracji i ankiet obowiązujących w BCC. Do zaakceptowania kandydatury członka BCC wymagane jest też przedstawienie rekomendacji dwóch członków BCC, przedstawiciela BCC lub Kanclerza Loży Regionalnej BCC. Zarząd BCC może również bezpośrednio zaprosić przedsiębiorcę, jego reprezentanta lub przedstawiciela do uczestnictwa w BCC.
  3. Członkiem zostaje przedsiębiorca oraz jego reprezentant lub inny przedstawiciel, który na warunkach określonych w pkt. 2 uzyska pozytywną decyzję Zarządu BCC, wniesie opłatę odpowiednią do usług świadczonych przez BC Sp. z o.o. w ramach pakietu usług, z uwzględnieniem ilości osób upoważnionych do korzystania z nich.
  4. Członkostwo w BCC trwa 12 miesięcy, licząc od dnia decyzji Zarządu BCC o przyjęciu w poczet członków BCC, pod warunkiem wniesienia opłaty związanej z pakietem usług, o której jest mowa w pkt. 3 oraz przestrzegania Statutu BCC.
  5. Członkostwo w BCC przedłuża się na kolejny rok po wniesieniu opłaty, o której jest mowa w ustępie 3, przed upływem poprzedniego okresu.
  6. Członkostwo realizowane jest na zasadach umowy cywilno-prawnej i polega na korzystaniu przez członka BCC z pakietu usług świadczonych przez Business Centre Sp. z o.o.
  7. Członkostwo w BCC jest rodzajem aktywności publicznej członków i ma charakter wspólnej działalności na rzecz środowiska przedsiębiorców i państwa.
  8. Członkiem BCC mogą być osoby przez BCC akceptowane, przestrzegające norm etyczno-moralnych w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także norm etyki kupieckiej oraz realizujące swoje obowiązki i uprawnienia.
  9. Członkostwo może ustać w wyniku:
   • niedopełnienia formalności, o których mowa w pkt. 5,
   • decyzji członka,
   • wykluczenia przez Zarząd BCC na wniosek organów BCC lub indywidualnych członków.
  10. Członkowi Klubu ? osobie fizycznej bądź osobie, która przestała być reprezentantem bądź przedstawicielem przedsiębiorcy, który jest członkiem BCC, Zarząd BCC, na jej wniosek, może przyznać członkostwo indywidualne BCC na czas określony.
  11. Zarząd BCC na wniosek organów BCC może przyznawać członkostwo honorowe BCC w szczególności tym osobom, które:
   • otrzymały Nagrodę Specjalną BCC,
   • wniosły wkład w rozwój gospodarki, wolnego rynku i przedsiębiorczości,
   • jako Członkowie Klubu, przeszli na rentę lub emeryturę – na wniosek samych zainteresowanych.
  12. Każdy Członek BCC, na mocy oddzielnej decyzji właściwego własnego organu załączonej do deklaracji przystąpienia, może również zostać członkiem BCC Związku Pracodawców, uzyskując dodatkową możliwość ochrony swoich praw i reprezentacji wobec związków zawodowych, organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego.
 7. PRAWA CZŁONKA
  1. Członkowie mają prawo używania tytułu „Członek Business Centre Club” w kontaktach krajowych i zagranicznych.
  2. Członkowie BCC mają prawo do korzystania z całego pakietu usług klubowych publikowanego jako odrębny dokument.
  3. Członkowie BCC otrzymują atrybuty klubowe: świadectwo z właściwym tytułem, kartę klubową oraz znaczek klubowy i inne.
  4. Członkowie BCC mają prawo korzystać z pakietu ulg i rabatów związanych z posiadaniem karty klubowej.
  5. Członkowie BCC mają prawo do pełnej aktywności na terenie Klubu: inicjowania i udziału w klubowych przedsięwzięciach i akcjach.
  6. Członkowie BCC mają prawo rekomendować Zarządowi BCC swoich kandydatów na członków Klubu.
 8. OBOWIĄZKI CZŁONKA
  1. Członków BCC obowiązują zasady zawarte w Statucie Business Centre Club, oraz ogólne zasady etyki kupieckiej i dobrych obyczajów.
  2. W szczególności do obowiązków Członka należy:
   • przestrzeganie niniejszych zasad członkostwa w BCC,
   • współpraca z Zarządem BCC,
   • bieżące uaktualnianie danych o swojej firmie,
   • systematyczne wywiązywanie się z podjętych zobowiązań, w tym finansowych,
   • przestrzeganie Kodeksu Honorowego BCC,
   • przedstawianie opinii dotyczących spraw politycznych i gospodarczych na prośbę BCC,
   • podporządkowanie się decyzjom Sądu Koleżeńskiego,
   • pomoc w organizowaniu imprez klubowych,
   • utrzymywanie stałego kontaktu osobistego i telekomunikacyjnego z BCC,
   • udział w przedsięwzięciach ważnych dla kraju, przedsiębiorczości, wolnego rynku i zasad BCC,
   • obrona opinii i znaku BCC,
   • przestrzeganie Regulaminu Klubu (przebywania w pomieszczeniach klubowych),
   • przedkładanie ofert handlowych w pierwszej kolejności członkom Klubu,
   • przyznawanie – w miarę możliwości – rabatu na zakup swoich produktów i usług innym członkom Klubu,
   • współpraca z „Gazetą BCC”,
   • terminowe odnawianie członkostwa.
 9. KODEKS HONOROWY I ETYKA CZŁONKOWSKA
  1. Członek BCC popiera formułę państwa praworządnego, demokratycznego i kompetentnego.
  2. Członek BCC odnosi się z szacunkiem do władz państwowych.
  3. Członek BCC popiera idee przedsiębiorczości i gospodarki rynkowej.
  4. Członek BCC – podmiot gospodarczy dba o to aby w Klubie reprezentowały go osoby, które:
   • należą do kierownictwa firmy,
   • posiadają wysokie walory osobiste, zawodowe, etyczne i towarzyskie,
   • cieszą się dobrą opinią w swoim środowisku społecznym,
   • nie doprowadziły do upadku przedsiębiorstwa,
   • nie były karane sądownie za czyny nieuczciwe,
   • nie budzą sprzeciwu środowiska zawodowego,
   • systematycznie regulują swoje zobowiązania wobec państwa,
   • uczestniczą aktywnie w życiu społeczeństwa.
  5. Członek BCC powinien stanowić wzór dla środowiska oraz wzór społeczny.
  6. Członek BCC jest świadomy zobowiązań środowiska biznesu wobec słabszej ekonomicznie części społeczeństwa i część swojej aktywności kieruje na pomoc potrzebującym wsparcia materialnego i organizacyjnego.
  7. Członek BCC dąży do rozwoju swojej firmy.
  8. Członek BCC jako organizator pracy innych ludzi dąży do tworzenia nowych miejsc pracy oraz usprawniania jej organizacji.
  9. Członek BCC jest dobrze zorientowany w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym kraju.
  10. Członek BCC uczestniczy jako odbiorca i mecenas w życiu kulturalnym kraju.
  11. Członek BCC w swojej działalności liczy się z otoczeniem społecznym i ekologicznym.
  12. Członek BCC kieruje się w swojej działalności zasadami uczciwości i rzetelności kupieckiej oraz zawsze przestrzega prawa i dobrych obyczajów handlowych, w szczególności:
  13. Członek BCC w interesach postępuje elegancko i stosuje zasady fair play,
  14. Członek BCC dochowuje kontraktów, jest solidny, punktualny i przestrzega ustaleń,
  15. Członek BCC odnosi się z szacunkiem do klientów, partnerów, pracowników i organizacji pracowników – związków zawodowych,
  16. Członek BCC odznacza się wzorową kulturą osobistą,
  17. Członek BCC dba o godny i powściągliwy styl bycia,
  18. Członek BCC dba o ład i dobrą atmosferę w swojej firmie i w swoim otoczeniu,
  19. Członek BCC dba o podwyższanie własnych kwalifikacji.
  20. Członek BCC czynnie uczestniczy w pracach i działalności Klubu.
  21. Członek BCC w szczególności stosuje się do następujących zasad:
  22. Członek BCC jest solidarny, udziela koleżeńskiej pomocy i służy radą innym członkom Klubu, tak w sprawach zawodowych jak osobistych,
  23. Członek BCC dba o dobre imię BCC,
  24. Członek BCC wszelkie spory rozwiązuje w pierwszej kolejności polubownie,
  25. Członek BCC wymienia z innymi członkami Klubu informacje, w szczególności informuje ich o swoich możliwościach,
  26. Członek BCC informuje BCC o istotnych, jego zdaniem, wydarzeniach i zjawiskach gospodarczych, globalnych i dotyczących jego regionu,
  27. Członek BCC dba o to by współżycie towarzyskie w Klubie układało się na zasadzie wzajemnej uprzejmości, szacunku, dobrej woli i sympatii,
  28. Członek BCC daje pierwszeństwo innym członkom Klubu: w wymianie informacji, doświadczeń oraz w prowadzonych interesach.
  29. Członek BCC popiera koncepcję integracji środowiska, współpracy z innymi organizacjami biznesu i aktywnego udziału środowiska w wyborach parlamentarnych.
 10. SĄD KOLEŻEŃSKI
  1. Dla rozpatrywania sporów i skarg ustanawia się dwuinstancyjny Sąd Koleżeński.
  2. Sąd Koleżeński I instancji w składzie 3 osób jest powoływany przez Radę Główną BCC drogą losowania pośród członków Business Centre Club reprezentujących inne branże niż strony sporu. Przewodniczącego Sądu jego członkowie wskazują spośród siebie.
  3. Za zgodą stron Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego może być członek Zarządu lub członek Rady Business Centre Club. W tym przypadku w drodze losowania wybiera się jedynie dwóch członków Sądu.
  4. W przypadku rozstrzygania sporów zadaniem Sądu Koleżeńskiego jest doprowadzenie do ugody między stronami sporu.
  5. Przy rozpatrywaniu skarg na członków Business Centre Club, bądź w przypadkach naruszeń niniejszego Statutu, etyki zawodowej lub innych działaniach narażających dobre imię Business Centre Club, Sąd Koleżeński może stosować następujące sankcje:
   • upomnienie,
   • zawieszenie w prawach członka Business Centre Club na 3 lub 6 miesięcy,
   • >wykluczenie z listy członków Business Centre Club.
  6. Organem wykonawczym decyzji Sądu jest Zarząd BCC.
  7. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie w terminie 2 tygodni od daty orzeczenia.
  8. Odwołanie rozpatruje Sąd Koleżeński II instancji, wybrany w innym składzie, z zachowaniem postanowień ustępu 1. i 2. W swym orzeczeniu może on uchylić orzeczenie Sądu I instancji albo utrzymać je w mocy, oddalając odwołanie. Od tego orzeczenia odwołanie nie przysługuje.
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  Statut niniejszy został przyjęty przez Zarząd BCC i Radę Organizatorów 12 kwietnia 1994 roku i obowiązuje wraz ze zmianami wprowadzonymi w dniu 29 października 1998 roku i 2 października 2003 roku