WYDARZENIA

Biuro Rzecznika MŚP w Krakowie otwarte

W dniu 6.12.2018 r. odbyło się otwarcie Oddziału Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w Krakowie, w którym uczestniczył Kanclerz Loży Małopolskiej BCC Marek Piwowarczyk. Po powitaniu zebranych przez pełnomocnika terenowego Grzegorza Piątkowskiego głos zabrali Rzecznik Adam Abramowicz oraz  Wicepremier Jarosław Gowin, którzy przypomnieli genezę ustanowienia instytucji Rzecznika, jego zadania, kompetencje oraz otwartość na współpracę z przedsiębiorcami.
Jak podkreślono, instytucja Rzecznika MiŚP została utworzona, aby chronić interesy mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz poprawić jakość otoczenia prawnego. Przedsiębiorcy z województw małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego z chwilą otwarcia biura uzyskali możliwość korzystania z pomocy prawnej oraz reprezentacji interesów w sprawach przewidzianych w ustawie o Rzeczniku MSP.

Forum Przedsiębiorców – Biznes i praca

W dniu 22 listopada 2018 r. w siedzibie Expo Kraków odbyło się jubileuszowe X Forum Przedsiębiorców pod tytułem: Biznes i Praca – jak przełamać bariery rozwoju. Kanclerz Loży Małopolskiej BCC Marek Piwowarczyk wziął udział w dyskusji panelowej na temat: Jak pobudzić rozwój gospodarczy oparty na nowoczesnych technologiach i materiałach oraz efektywnej organizacji pracy a jednocześnie przyspieszyć proces transformacji rodzimych firm. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na zagrożenia wynikające z braku pracowników przestawiając propozycje złagodzenia tego problemu począwszy od zmiany profilu kształcenia branżowego i wyższego w celu lepszego dostosowania do aktualnych i przyszłych potrzeb pracodawców. Omówił wpływ innowacji na zwiększenie konkurencyjności firm, również w kontekście „megatrendów” niosących ze sobą rozwój technologiczny, zwracając uwagę na konieczność podnoszenia produktywności i automatyzację procesów. Przedstawił również oczekiwania przedsiębiorców wobec władz rządowych i samorządowych dla istotnej poprawy sytuacji na rynku pracy.

Posiedzenie WRRP

W dniach 16-17 listopada 2018 r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Wojewódzkiej Rady  Rynku Pracy wraz z warsztatami, pod przewodnictwem Kanclerza Loży Małopolskiej BCC Marka Piwowarczyka. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie WRRP, Dyrektor WUP wraz z Zastępcami oraz pracownicy realizujący projekty.
W pierwszym dniu odbyły się warsztaty podczas których zaprezentowane zostały projekty „Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno – zawodowej”, „Kierunek Kariera”, „Kierunek Kariera Zawodowa”. Dyskutowano również na temat zadań, roli oraz zasad funkcjonowania Rady w obecnej kadencji przyjmując wytyczne dla ich realizacji.
W drugim dniu odbyło się posiedzenie Rady poświęcone propozycji podziału środków Funduszy Pracy na 2019 r. na sfinansowanie fakultatywnych zadań WUP, zapoznaniu się z najważniejszymi projektami własnymi realizowanymi przez WUP, omówieniu sytuacji na rynku pracy w Małopolsce oraz zaopiniowaniu nowych kierunków kształcenia w szkołach. Po dyskusji członkowie Rady podjęli stosowne uchwały.